Producenci
Regulamin

 

REGULAMIN sklepu internetowego „www.luxlazienki.pl” 

§ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszego regulaminu użyte w nim pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sprzedawca – Paweł Dudeńko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DUDSAN z siedzibą w Żądłowice 48A, 97-215 poczta Inowłódz wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 773-223-99-68, REGON 101662674

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domenie http://www.luxlazienki.pl

3. Produkt – rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej poprzez Sklep.

4. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

7. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży obowiązujący w Sklepie Sprzedawcy. 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2. Informacje o Produkcie zamieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

1. Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu drogą e-mail bądź poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie formularza zamieszczonego na stronie sklepu internetowego www.luxlazienki.pl.

2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w e-mailu bądź formularzu zostaną w sposób prawidłowy zamieszczone wszelkie dane pozwalające na identyfikację Kupującego i Produktu oraz realizację zamówienia.

3. Po wysłaniu formularza bądź e-maila Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.

4. Umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wysłanego przez Sprzedawcę Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 4

Realizacja zamówienia, odbiór

1. Realizacja zamówienia następuje, co do zasady, w terminie 3 dni, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy sprzedaży Produktu).

2. Zamówiony Produkt Kupujący może odebrać osobiście w Żądłowice 48A 97-215 Inowłódz bądź zostanie on wysłany za pośrednictwem , firmy kurierskiej DHl, UPS albo K-EX .

§ 5

Cena Produktu, koszty dostawy

1. Cena Produktu zamieszczonego w Sklepie nie obejmuje kosztów dostawy i jest ceną brutto, tj. zawiera w sobie podatek od towarów i usług (VAT).

2. Koszty dostawy Produktu, w tym opakowania i zabezpieczenia, ponosi Kupujący i wynoszą:

  - paczka standard do 31,5 kg   20 zł brutto ( najdłuższy bok nie przekracza 120 cm a suma wszystkich boków nie przekracza 220 cm ).

   - paczka niestandardowa do 31,5 kg   36 zł. brutto ( najdłuższy bok przekracza 120 cm i suma wszystkich boków przekracza 220 cm).

   - paczka niestandardowa przekraczająca 31,5 kg  80 zł brutto ( najdłuższy bok przekracza 120 cm i suma wszystkich boków przekracza 220 cm).

   - paleta EURO  do 200 kg   180 zł. brutto

   - paleta EURO  do 400 kg   250 zł. brutto

   - do przesyłki za pobranie do każdego 1000 zł brutto dopłata 5zł brutto

§ 6

Metody zapłaty

Cenę za zamówiony Produkt oraz opłatę z tytułu kosztów dostawy Kupujący może uiścić:

1)  przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

2)  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności pay pal .

3)  za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

4)  gotówką przy odbiorze osobistym.

§ 7

Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.) przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni liczonym od dnia dostawy Produktu.

2. Celem odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu wystarczy, aby Kupujący złożył pisemne oświadczenie o odstąpieniu i wysłał je w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej na adres siedziby Sprzedawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Produktu w stanie niezmienionym bądź zmienionym w granicach, w jakich było to konieczne w ramach podejmowania zwykłych czynności dotyczących Produktu wraz z oryginalnym opakowaniem, kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz załączonymi dokumentami.

4. Do przesyłki zawierającej zwracany Produkt Kupujący winien dołączyć otrzymaną od Sprzedawcy    Fakture VAT lub Paragon.  

5. Odstępując od umowy Kupujący oraz Sprzedawca zobowiązani są zwrócić sobie, wszystko co otrzymali w związku z zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Kupującego ceny bez zbędnej zwłoki.

6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje w wypadku gdy:

1) przedmiotem świadczenia jest Produkt o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

2) przedmiotem świadczenia jest Produkt, który z uwagi na swój charakter (swoje właściwości) nie może zostać zwrócony.

§ 8

 Zasady składania reklamacji

1. Reklamację może złożyć wyłącznie Kupujący będący Konsumentem, o ile zakupiony produkt ma wady:

1) z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

2) z tytułu gwarancji – jeśli takie uprawnienie zostało przyznane przez Sprzedawcę, producenta lub inny podmiot odrębnym dokumentem.

2. Reklamację Kupujący składa nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia wady Produktu.

3. Kupujący może złożyć reklamację:

1)  poprzez wysłanie listu poleconego na adres siedziby Sprzedawcy;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie e-maila na adres : sklep@luxlazienki.pl

4. Reklamacja powinna szczegółowo określać wady, jakie w ocenie Kupującego posiada Produkt, względnie powinna wskazywać inną przyczynę jej złożenia.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Kupującego.

6. W celu ułatwienia identyfikacji zamówienia zalecane jest zamieszczenie w reklamacji numeru zamówienia oraz załączenie do niej dowodu zakupu towaru lub jego zeskanowanej kopii – w wypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W cel przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecane jest załączenie do reklamacji zdjęć uszkodzonego towaru z widocznym uszkodzeniem lub ich zeskanowanej kopii – w wypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Uwzględniając reklamacje Sprzedawca wymienia towar na wolny od wad.

9. Jeżeli wymiana towaru okaże się niemożliwa, lub wymaga nadmiernych kosztów, a wada towaru jest nieistotna, na życzenie Kupującego Sprzedawca odpowiednio obniży cenę towaru.

§ 9

Ograniczenie odpowiedzialności dla Kupujących będących Przedsiębiorcami

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.

2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania zobowiązania względem Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje ograniczona do winy umyślnej.

§ 10

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Kupujący Składając zamówienie poprzez Sklep wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla celów realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie.

2. Kupujący oświadcza, że podaje dane osobowe dobrowolnie.

§ 11

 Prawo do zmiany oraz usunięcia danych ze zbioru

Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

§ 12

Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

4. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie trzydziestu dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych wymaganych prawem informacji, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:

1) jakie dane osobowe zawiera zbiór;

2) w jaki sposób zebrano dane;

3) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane;

4) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

5. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 4, udziela się na piśmie. 

§ 13

"Ciasteczka" 

1. Sprzedawca używa ciasteczek w celach statystycznych oraz w celu ułatwienia Kupującemu korzystania ze Sklepu. 

2. Używając ciasteczek Sprzedawca nie identyfikuje tożsamości Kupujących na podstawie informacji w nich zawartych.

3. Sprzedawca używa dwóch rodzajów ciasteczek:[P2] 

a) ciasteczka sesyjne - pozostające na urządzeniu Kupującego wyłącznie podczas korzystania przez niego ze Sklepu;

b) ciasteczka stałe - pozostające na urządzeniu Kupującego w z góry zdefiniowanym czasie swojego istnienia lub do momentu, kiedy Kupujący je usunie.

4. Korzystając ze Sklepu Kupujący może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących ze Sprzedawcą podmiotów, takich jak właściciele serwisów Google, Facebook, Tweeter etc.; informacje na temat korzystania z ciasteczek przez ww. podmioty dostępne są na ich stronach internetowych[P3] .

5. Korzystając ze Sklepu Kupujący wyraża zgodę na używanie ciasteczek. Jeśli natomiast Kupujący nie wyraża zgody na używanie ciasteczek, wówczas powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej , lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu.

6. Właściciele przeglądarek internetowych umożliwiają wyłączenie przyjmowania ciasteczek; dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych informacje o możliwości zmiany ustawień w zakresie obsługi ciasteczek znajdują się na następujących stronach internetowych:
1) Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/

2) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/

3) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/

4) Opera:  http://help.opera.com/

7. Informacyjnie Sprzedawca wskazuje, że większość przeglądarek internetowych ma domyślnie włączone przyjmowanie ciasteczek.

§ 14

Obowiązywanie i akceptacja regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2013 r.

2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

3. Kupujący w momencie złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Regulamin, a także Umowy sprzedaży zawierane w oparciu o Regulamin są zawierane pod prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sporu na tle zawarcia bądź wykonania umowy sprzedaży Produktu w oparciu o postanowienia Regulaminu – jeżeli spór powstanie pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem – właściwym miejscowo do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl